Нормативно-правові акти в сфері інтелектуальної власності

16.05 21:55 | Міністерство економіки України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України Відомчі нормативно-правові акти Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності  
1. Стандарти у сфері інтелектуальної власності
Державні стандарти України (ДСТУ)
ДСТУ в галузі промислової власності
У 1997 році в Україні започатковано систему державних стандартів у галузі промислової власності та з 1 січня 1998 року наказом Держстандарту України від 6 червня 1997 року № 327 введено в дію такі стандарти:
ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення Вимоги цих стандартів є обов‘язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандартів мають рекомендаційний характер.
ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення.
Порядок складання та оформлення
Чинний від 1998-01-01
Цей стандарт установлює основні положення, порядок складання та оформлення патентного формуляра - офіційного інформаційного документа, який засвідчує стан об'єкта господарської діяльності як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Застосовується для забезпечення використання об'єкта господарської діяльності у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об‘єкти промислової власності.
Для полегшення складання та оформлення патентного формуляра розроблено посібник "Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об‘єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації", в якому детально роз‘яснюється як правильно заповнювати кожний розділ патентного формуляра з урахуванням чинних законодавчих актів України, а також норм міжнародного права у сфері правової охороні інтелектуальної власності.
ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження.
Основні положення та порядок проведення
Чинний від 1998-01-01
Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження. Стандарт застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і використання об'єкта господарської діяльності. Суттю проведення патентних досліджень є визначення патентоспроможності об'єктів господарської діяльності, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, а також виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та прав заявників на об'єкти промислової власності. У стандарті знайшли відображення правові відносини на всіх етапах життєвого циклу об'єкта господарської діяльності, здійснена гармонізація термінів та визначень з тими, що використовуються у чинному законодавстві України.
Для полегшення застосування цього стандарту розроблено посібник "Патентні дослідження. Методичні рекомендації", в якому роз‘яснюються основні положення стандарту та надаються пояснення щодо їх використання. У методичних рекомендаціях висвітлюються можливості використання інформаційної бази для визначення патентної ситуації шляхом поєднання традиційних методів пошуку інформації та сучасних інформаційних технологій.
Ознайомитись із стандартами та посібниками до них можна у Фонді патентної документації громадського користування (ФГК).
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності
Стандарти ВОІВ є нормативними документами, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності і містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях.
Стандартами ВОІВ регламентуються: форма та зміст патентних документів; правила їх індексування, класифікування і кодування; зміст та структура офіційних бюлетенів і покажчиків до них; характеристики матеріальних носіїв інформації тощо.
Застосування стандартів патентними відомствами сприяє гармонізації та уніфікації патентної документації з міжнародними нормами, забезпечує більш ефективне міжнародне співробітництво в сфері патентної документації та стандартизації, сприяє подоланню мовного бар’єру. Зокрема, користувачам патентної інформації використання чинних редакцій стандартів допоможе зорієнтуватися під час пошуку та аналізу патентної документації країн світу.
Координування робіт щодо розроблення та перегляду стандартів у рамках ВОІВ до грудня 2009 року здійснював Постійний комітет з інформаційних технологій.
За рішенням 38-ї сесії Генеральної Асамблеї ВОІВ у 2009 році створено Комітет зі стандартів ВОІВ (КСВ), який розпочав роботу з 1 січня 2010 року. Основними функціями КСВ є перегляд і розробка стандартів ВОІВ стосовно інформації з промислової власності.
Тексти чинних редакцій міжнародних стандартів ВОІВ англійською мовою, розподілених за групами відповідно до “List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines” (Перелік стандартів, рекомендацій та настанов ВОІВ), містяться на веб-сайті ВОІВ.
Для забезпечення термінологічної та лінгвістичної підтримки державної системи правової охорони інтелектуальної власності здійснено неофіційний переклад українською мовою низки стандартів ВОІВ. Розміщені на веб-сторінці переклади регулярно актуалізуються по мірі їх перегляду ВОІВ.
2. Конституція України
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
3. Укази Президента України
4. Кодекси України
Цивільний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг) Кримінальний кодекс України (витяг) Митний кодекс України (витяг) Кримінально-процесуальний кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс законів про працю України (витяг) Цивільний процесуальний кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України 5. Закони України
Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав Про охорону прав на винаходи і корисні моделі Про охорону прав на промислові зразки Про охорону прав на знаки для товарів і послуг Про правову охорону географічних зазначень Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів Про авторське право i сумiжнi права 6. Постанови Кабінету Міністрів України
Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг Про утворення Державної патентної бібліотеки Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності 7. Відомчі нормативно-правові акти
Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності 8. Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності
Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ
Сінгапурський договір про право з торговельних марок Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності Всесвітня конвенція про авторське право Паризька конвенція про охорону промислової власності Договір про патентну кооперацію Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин Договір про закони щодо товарних знаків Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури Найробський договір про охорону Олімпійського символу Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм Договір ВОІВ про авторське право Договір ВОІВ про виконання і фонограми Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків Договір про патентне право Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків Міжурядові угоди
Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Угода про співробітництво у сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом Китайської Народної Республіки Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності Угода між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в сфері охорони промислової власності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі охорони промислової власності Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в області охорони промислової власності Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у сфері охорони прав інтелектуальної власності Угода між Урядом України та Урядом російської Федерації про співробітництво в сфері охорони промислової власності Угода між КМУ та Урядом російської Федерації про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отримані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва Міжнародні угоди держав-учасниць СНД
Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

19:30 - Рада упростит финансовую отчетность для небольших групп предприятий
19:30 - До конца 2022 года Норвегия передаст Украине помощи на 1 млрд евро
19:30 - Еврокомиссия отменяет таможенные пошлины и НДС на ввоз жизненно важных товаров для украинцев
18:45 - Урядова уповноважена з питань гендерної політики: гендерні підходи мають бути невід’ємною складовою післявоєнної відбудови та відновлення України
18:45 - Євгеній Єнін: Ракетний удар у дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку - помста за звільнення о. Зміїний
18:45 - Наталія Хоцянівська: ВРУ прийняла у першому читанні законопроект щодо імплементації стандартів ЄС в законодавство України у сфері водовідведення
18:45 - Держприкордонслужба інформує про особливості перетинання кордону України дітьми в період воєнного стану
18:45 - Денис Шмигаль: Відсьогодні можна подати заявки за програмою «єРобота»
18:45 - 1 липня: Ситуація у соціальній сфері
18:45 - Олексій Чернишов: Уряд розширив перелік користувачів ЄДЕССБ, що сприятиме прискоренню відбудови територій
18:45 - Уряд запровадив нові критерії для медзакладів, що бажають стати учасниками пілотного проекту з трансплантації
18:45 - Наталія Алюшина: Наша мета – справедливість, чесна конкуренція і прозорість при відборі виконавців держзамовлення на професійне навчання
18:45 - Голова Держспецзв’язку: Один із векторів кібератак – фішинг
18:45 - Мінфін: У місцевих бюджетах знаходиться понад 10 млрд грн залишків освітньої субвенції
18:45 - 01 липня: Ситуація в енергетиці
18:45 - Отримати документ про нормативну оцінку землі можна буде в автоматичному режимі в електронній формі, — Денис Шмигаль
18:35 - Уряд не буде обмежувати зарплати в держкомпаніях, але шукає, як зекономити на них. Чи варто відбирати в держменеджерів доходи в сотні тисяч гривень на місяць
18:35 - Владимир Зеленский угрожает Европе миграционным цунами
18:35 - Оплата коммуналки через неподконтрольные Украине банки не засчитывается как оплата
18:35 - Заробитчане увеличили объем денежных переводов в Украину
18:35 - Рада одобрила евроинтеграционные законопроекты о защите интеллектуальной собственности и авторских прав
18:35 - Австралия ввела санкции против еще 16 россиян: в списке — родственники и любовница Путина
18:35 - Великобритания дала месяц на сворачивание сделок с росбанком подсанкционного олигарха Владимира Потанина
17:40 - Отечественная электроэнергия компенсирует ЕС часть российского газа
17:40 - На украинском строительном рынке ожидают дефицита металлопроката
17:40 - Санкции с россии будут сняты в случае гарантий неповторения агрессии и компенсации ущерба
17:40 - Война ускорила процесс старения украинцев
17:40 - ЕС хочет выделить Украине вместо 9 млрд евро помощи лишь один
17:35 - Страховики добре підготовлені до рецесії 2022-2023 років
17:35 - ВРУ прийняла додаткову підставу для роботодавців щодо звільнення співробітників під час війни


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар19.8363
Канадський долар22.6204
Юань Женьміньбі4.365
Куна4.0533
Чеська крона1.2336
Данська крона4.1034
Гонконгівський долар3.7283
Форинт0.07608
Індійська рупія0.37064
Рупія0.0019579
Новий ізраїльський шекель8.3068
Єна0.2162
Теньге0.063029
Вона0.022549
Мексиканське песо1.4431
Молдовський лей1.5313
Новозеландський долар18.0196
Норвезька крона2.9464
Російський рубль0.53116
Сінгапурський долар20.9547
Ренд1.7803
Шведська крона2.8323
Швейцарський франк30.4485
Єгипетський фунт1.5561
Фунт стерлінгів35.2127
Долар США29.2549
Білоруський рубль10.6335
Азербайджанський манат17.2483
Румунський лей6.1721
Турецька ліра1.7467
СПЗ (спеціальні права запозичення)38.8864
Болгарський лев15.6118
Євро30.526
Злотий6.4643
Алжирський динар0.19974
Така0.31305
Вірменський драм0.071842
Домініканське песо0.53468
Іранський ріал0.00069655
Іракський динар0.020038
Сом0.36799
Ліванський фунт0.019406
Лівійський динар6.0549
Малайзійський ринггіт6.6357
Марокканський дирхам2.8798
Пакистанська рупія0.14291
Саудівський ріял7.7961
Донг0.0012565
Бат0.82706
Дирхам ОАЕ7.9649
Туніський динар9.388
Узбецький сум0.0026923
Новий тайванський долар0.98362
Туркменський новий манат8.3585
Сербський динар0.25896
Сомоні2.7709
Ларі9.9931
Бразильський реал5.6474
Золото52334.38
Срібло574.42
Платина25694.87
Паладій55619.71

Курси валют, встановлені НБУ на: 04.07.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2258091002.71002.71002.71002.79024.30
2259081020.511020.511020.511020.51417388.59
225981982.7982.7982.7982.741273.40

Дані за 01.07.2022