Форма Звіту про контрольовані операції зазнала суттєвих змін

23.02 09:47 | Fin.Org.Ua

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.
Державна податкова служба України повідомила, що з метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2023 року № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2023 року за № 2223/41279 (далі – наказ № 673), зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2023 року № 725 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2023 року № 673», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2023 року за № 2281/41337 (далі – наказ № 725):
- внесено зміни до форми Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт КО), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841) (далі – наказ № 8), зокрема її викладено в новій редакції;
- внесено зміни до додатка ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101) (далі – додаток ТЦ), зокрема його викладено в новій редакції;
- затверджено Зміни до Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Порядок), затвердженого наказом № 8.
06 лютого 2024 року в Офіційному віснику України № 11 опубліковано і набрали чинності накази № 673 (сторінка 766) і № 725 (сторінка 768).
Наказ № 673 виданий з метою реалізації підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І і пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та передбачає удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Форма Звіту КО зазнала суттєвих змін, зокрема:
- у графі 2 «Платник» – у разі подання Звіту КО нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, за постійне представництво зазначається повне найменування такого нерезидента;
- у графі 3 «Податковий номер» – у разі подання Звіту КО нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, за постійне представництво зазначається обліковий податковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента; форму Звіту КО доповнено новими графами:
- графа 7. «Інформація щодо нерезидента***» – заповнюється лише в разі подання нерезидентом Звіту КО за постійне представництво;
 - графа 7.1. «Назва країни реєстрації нерезидента (за Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, українською мовою)»;
- графа 7.2. «Цифровий код країни реєстрації нерезидента (за Переліком кодів країн світу для статистичних цілей)»;
- графа 7.3. «Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента»;
- графа 8. «Інформація щодо постійного представництва, через яке нерезидент здійснює діяльність на території України»;
- графа 8.1. «Повне найменування постійного представництва»; графа 8.2. «Код за ЄДРПОУ постійного представництва нерезидента або ідентифікатор об’єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ)»; графа 8.3. «Місцезнаходження постійного представництва»; графа 8.4. «Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва».
У таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції», зокрема, назву графи 2 змінено на «Повне найменування особи, яка бере участь у контрольованій операції»; графи 4 – на «Цифровий код країни реєстрації»; графи 5 – на «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом (всього) (грн)».
До форми Додатку до Звіту КО «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» внесені такі зміни:
- черговість заповнення інформаційних граф «Місцезнаходження особи» та «Код особи»;
- розташування графи «Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої», яка передбачає обов’язкове заповнення хоча б однієї підстави, а за наявності кількох підстав – віднесення господарських операцій до контрольованих з обов’язковою відміткою про всі такі підстави (примітка «і»); порядок відображення та збереження інформації щодо кодів підстав, а саме: а) кожен код підстави заповнюється в окремій комірці – позначкою «+»;
б) змінено порядок відображення та збереження інформації щодо коду підстави «010», що передбачає обов’язкове заповнення ознаки пов’язаності осіб: напроти «так» відмічається позначкою «+», в іншому випадку напроти «ні» відмічається позначкою «+» (примітка «2»). Якщо заповнюється комірка «ні», то обов’язково має бути заповнено одне або декілька полів з «015», «020», «030», «040», «050»;
- графа «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи (зазначаються значення з інтервалу від 501-518, 523, 524)» передбачає в разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов’язаними особами – нерезидентами заповнення хоча б одного з кодів ознак пов’язаності осіб, за наявності кількох ознак пов’язаності осіб - обов’язкова відмітка всіх таких кодів (примітка «З»).
У таблиці «Відомості про контрольовані операції»:
- змінено назву графи 1 «Номер з/п контрольованої операції4», що заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їхньому додаванні в таблицю залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій. Якщо додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний період подано, зазначається спочатку порядковий номер контрольованої операції в графі 15 такого додатка (примітка «4»);
- у графі 5 «код товару за УКТ ЗЕД прим.5» зазначається код товарної підкатегорії згідно із Законом України «Про Митний тариф України» (примітка «5»);
- у графі 6 «код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг6», якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (примітка «6»);
- змінено назву об’єднаних граф 7-8 «Контракт (договір)/Доповнення (зміни) до контракту (договору)»;
- назву графи 11 «Умови постачання (Інкотермс)» змінено і розподілено на 2 графи, зокрема, наявні графа 11 «код умови постачання згідно з Інкотермс» та графа 11.1 «місце постачання»;
- у графі 17 «Кількість прим.7» у разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики зазначається сума відсотків, нарахованих або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту (примітка «7»);
- у графі 17.1 «кількість згідно з контрактом» у разі, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206, зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту (примітка «7»);
- графу 19 «Код валюти» доповнено графою 19.1 «Курс валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку».
Зміни до Порядку складання Звіту КО:
Розділ І доповнено новим пунктом:
«8. Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, подає Звіт за основним місцем обліку постійного представництва.
Якщо нерезидент має два чи більше постійних представництв, то нерезидент складає та подає окремий Звіт щодо кожного постійного представництва за їхнім основним місцем обліку.».
У розділі II:
- змінено редакцію таких рубрик/позицій:
пункту 2 – «У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами. У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається повне найменування такого нерезидента.»;
- абзацу другого пункту 3 – «Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає обліковий номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.»;
- пункт 3 доповнено новим абзацом – «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається обліковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента.»;
- пункт 4 доповнено новим реченням – «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається місцезнаходження такого нерезидента в Україні.»;
пункту 5 – «У графі 5 зазначається контролюючий орган, до якого подається Звіт. У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається контролюючий орган за основним місцем обліку постійного представництва.»;
-         доповнено новими пунктами:
«7. Графа 7 заповнюється лише нерезидентом. У графах 7.1 – 7.3 зазначається назва та код країни реєстрації нерезидента (за Переліком кодів країн світу для статистичних цілей), найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента.
8. Графа 8 заповнюється лише у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво.
У графах 8.1 – 8.4 зазначається повне найменування, код ЄДРПОУ або ідентифікатор об’єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ), місцезнаходження постійного представництва, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва.».
У розділі III:
- пункт 3 доповнено другим реченням: «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код такого нерезидента в країні реєстрації.».
У зв’язку з цим речення друге пункту 3 вважати реченням третім;
- пункт 4 після слів «контрольованої операції» доповнено «(у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код країни реєстрації нерезидента)».
У розділі IV:
- у пункті 4:
- у підпункті 1 поле «Повне найменування особи» замінено на «Повне найменування особи, яка бере участь у контрольованій операції»;
- змінено редакцію підпункту 4 – ««Цифровий код країни реєстрації» – код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, який повинен збігатися з цифровим кодом країни реєстрації, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;»;
- змінено редакцію підпункту 6 – ««Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої» - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. Обов’язково має бути заповнена хоча б одна підстава, а в разі наявності кількох підстав віднесення господарських операцій до контрольованих в обов’язковому порядку відмічаються всі такі підстави.»;
- пункт 10 доповнено новим абзацом – «Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 201 або 209, у графі 5 в обов’язковому порядку зазначається код товару відповідно до УКТ ЗЕД.»;
- пункт 11 доповнено новим абзацом – «Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 204, 205, 206 або 207, у графі 7 в обов’язковому порядку зазначається КЗЕП.»;
- змінено редакцію пункту 12 – «У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір)/доповнення (зміни) до контракту (договору), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.
У разі здійснення контрольованої операції з урахуванням умов доповнення (зміни) до контракту (договору) зазначається інформація про таке доповнення (зміни) до контракту (договору).»;
- змінено редакцію пункту 15 - «У графі 11 зазначається код умови постачання товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс».
У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11 зазначається інформація щодо умов постачання товару з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).
У графі 11.1 відповідно до правил «Інкотермс» зазначається назва місця постачання товарів (місця призначення).
У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11.1 зазначається інформація щодо назви місця постачання товарів (місця призначення) з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).»;
- пункт 21 доповнено новим абзацом - «У графі 17.1 зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.»;
- змінено редакцію пункту 23 — «У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року №34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.
У графі 19.1 зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку.».
У розділі V:
- пункт 4 доповнено новим абзацом «У графі 17.1 зазначається загальна сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.».
До форми Додатка ТЦ внесено такі зміни: змінено назву графи 4 «Цифровий код країни реєстрації»; змінено назву об’єднаних граф 5-6 «Контракт (договір)/Доповнення (зміни) до контракту (договору)»;
- у полі «При продажу товарів (робіт, послуг)»:
- змінено назву графи 16 «мінімальне значення діапазону цін/мінімальне значення діапазону рентабельності для резидента/максимальне значення діапазону рентабельності для нерезидента»;
- доповнено графами 17.1 «ціна / показник, що коригується»,
17.2           «кількість/обсяг, що коригується», 17.3 «одиниці виміру»; у полі «При придбанні товарів (робіт, послуг)»:
змінено назву графи 18 «максимальне значення діапазону цін/мінімальне значення діапазону рентабельності для резидента/максимальне значення діапазону рентабельності для нерезидента»;
доповнено графами 19.1 «ціна/показник, що коригується»,
19.2           «кількість/обсяг, що коригується», 19.3 «одиниці виміру»;
- у полі «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» виключено слово «Коригування»;
- доповнено та змінено номери приміток та графи, до яких вони застосовуються:
примітка 1 «Подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України.» застосовується у назві Додатка ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку»;
примітка 2 «Відомості граф 1 – 15 формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841).» застосовується до полів «Загальні відомості», «Дата здійснення операції», граф 8, 9;
примітка 3 «Відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.» застосовується до граф 3, 4;
примітка 4 «Зазначається код товарної підкатегорії згідно із Законом України «Про Митний тариф України.» застосовується до графи 10;
примітка 5 «Якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010.» застосовується до графи 11;
примітка 6 «Графа збігається з номером додатка до Звіту про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.» застосовується до графи 6;
примітка 7 «Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.» застосовується до графи 15;
примітка 8 «Зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.» застосовується до граф 16, 18;
примітка 9 «Сумарне значення: графи 17 відображається у рядку 3.1.3 ТЦ додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та/або у графі 3 рядка 37 додатка ДІЯ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядок 06.3 ДІЯ); графи 19 відображається у рядку 3.1.4 ТЦ додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та/або у графі 3 рядка 38 додатка ДІЯ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядок 06.3 ДІЯ).» застосовується до комірки «Усього» поля «Щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»;
примітка 10 «Сумарне значення: графи 17 відображається у рядку 01.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; графи 19 відображається у рядку 02.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.» застосовується до комірки «Усього» поля «Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».
Зважаючи на зазначене, Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, має бути складений та поданий до контролюючого органу за оновленою формою та у Порядку, затвердженими наказом № 673.
Водночас Звіти про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, подані платниками до набрання чинності наказом № 673 та розробки відповідних електронних форматів для надання Звіту про контрольовані операції за оновленою формою, вважаються дійсними.
Положеннями пункту 46.6 статті 46 Кодексу передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення, є чинними формами декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 Кодексу або при визначенні бази оподаткування відповідно до підпункту 141.9 прим.1.3 пункту 141.9 прим.1 статті 141 Кодексу у разі здійснення контрольованих операцій, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки», у строк не пізніше 01 жовтня року, наступного за звітним, штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати не застосовується.
З урахуванням зазначеного платники податку на прибуток у разі здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу І Кодексу, матимуть змогу подати Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за оновленою формою (у тому числі у зв’язку з уточненням показників за податковий (звітний) 2023 рік), починаючи з 01.07.2024.

Додати коментар

Користувач:
email:

Futures and options
Speculating on the price
Risky but rewards

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
18:00 - X оскаржить рішення суду Австралії щодо блокування деяких постів
17:48 - Олександр Кубраков разом з представниками дипломатичних місій працював на Харківщині
17:34 - Блінкен пригрозить Китаю санкціями за експорт військових технологій у московія - FT
17:05 - TikTok збирається звільнити головного консультанта, за провал лобіювання в США
15:50 - Північнокорейські чиновники агросектору відвідали московія
14:34 - Tesla на понад 30% знизила ціну повного автопілота у своїх авто
14:02 - Енергетична ситуація в регіонах на 21 квітня
13:20 - Німеччина запропонувала поділитись устаткуванням зі закритих енергетичних обʼєктів
12:40 - За тиждень НБУ не купував валюту на міжбанку
12:20 - ЕНЕРГЕТИЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ на 21 квітня: через негоду знеструмлено 76 населених пунктів
11:41 - Розвиток атомної і розподіленої генерації є пріоритетним, - Герман Галущенко
10:59 - За добу українська енергосистема надавала аварійну допомогу Польщі 
10:42 - Розвиток атомної і розподіленої генерації є приоритетним - Герман Галущенко
10:26 - Ситуація в енергосистемі на 21 квітня
10:00 - СИТУАЦІЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ на 21 квітня: Україна передавала надлишки електроенергії до Польщі; на поточну добу дефіциту електроенергії не прогнозується
10:00 - Ворог продовжить атакувати енергетичні об'єкти, але блекауту не буде – Галущенко
09:34 - Оперативна інформація ДСНС щодо наслідків ведення бойових дій російською федерацією та роботи піротехнічних підрозділів
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 21.04.2024
00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
23:31 - Оновлюються норми, що регулюють процедуру надання окремих дозволів НБУ на проведення валютних операцій за надходження клопотань від КМУ
20:55 - Палата представників США схвалила закон про фінансову і військову допомогу Україні
18:00 - Дніпропетровська область зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
17:22 - Україна протягом доби залучила аварійну енергетичну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини
16:39 - Tesla знизила ціни своїх авто у США
15:37 - Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів - Пишний
14:55 - Втретє День довкілля зустрічаємо в реаліях повномасштабного вторгнення
14:32 - Українські безпілотники, які атакували московія, поцілили в енергоінфраструктуру - УП
13:58 - Понад 3,2 млрд грн зможе отримати бізнес Дніпропетровщини у межах державної політики “Зроблено в Україні”, – Юлія Свириденко
13:38 - Понад 3,2 млрд грн зможе отримати бізнес Дніпропетровщини у межах державної політики “Зроблено в Україні”, – Юлія Свириденко


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.504
Канадський долар28.9062
Юань Женьміньбі5.4947
Чеська крона1.678
Данська крона5.6797
Гонконгівський долар5.0796
Форинт0.107271
Індійська рупія0.47667
Рупія0.002444
Новий ізраїльський шекель10.5315
Єна0.25735
Теньге0.089175
Вона0.028793
Мексиканське песо2.2909
Молдовський лей2.2228
Новозеландський долар23.4152
Норвезька крона3.6029
московський рубль0.42645
Сінгапурський долар29.2107
Ренд2.0712
Шведська крона3.6331
Швейцарський франк43.7663
Єгипетський фунт0.8232
Фунт стерлінгів49.4922
Долар США39.7879
Білоруський рубль14.462
Азербайджанський манат23.4019
Румунський лей8.5166
Турецька ліра1.2205
СПЗ (спеціальні права запозичення)52.3493
Болгарський лев21.6698
Євро42.3821
Злотий9.7865
Алжирський динар0.29133
Така0.35452
Вірменський драм0.099159
Домініканське песо0.66115
Іранський ріал0.00092851
Іракський динар0.029769
Сом0.43587
Ліванський фунт0.000436
Лівійський динар8.0586
Малайзійський ринггіт8.2657
Марокканський дирхам3.8465
Пакистанська рупія0.14042
Саудівський ріял10.3982
Донг0.0015718
Бат1.07729
Дирхам ОАЕ10.6188
Туніський динар12.4776
Узбецький сум0.0030882
Новий тайванський долар1.221
Туркменський новий манат11.1421
Сербський динар0.36025
Сомоні3.561
Ларі14.9113
Бразильський реал7.2282
Золото94602.1
Срібло1122.93
Платина37071.98
Паладій40053.68

Курси валют, встановлені НБУ на 22.04.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2262861041.861041.861041.861041.8652093.00
227763995.42995.42995.42995.42597252.00
2280431098.651098.651098.651098.6535156.80
229025981.67981.67981.67981.67490835.00
229470917.58917.58917.58917.58275274.00
CRSR061019.951019.951019.951019.9512239.40
USXT22464946494649464932529053.00

Дані за 19.04.2024