УкрАВТО примусово викуплять по 108,44 грн

11.07 17:38 | Fin.Org.UA

Дата розміщення:  11.07.2018 15:36:51
Дата здійснення дії:   10.07.2018
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Публічна безвідклична вимога
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування емітента:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2
Регіон емітента:  8038200000
Номер телефону керівника емітента:  206-82-16
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» повідомляє, що 10.07.2018 року була отримана від Васадзе Таріела Шакровича така ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА: про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 03121566,
місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2)


Публічна безвідклична вимога
1. Відомості про: заявника вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій (далі - заявник вимоги) та кожну з його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи володіли акціями товариства
1) інформація про особу: для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом; населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)*:Васадзе Таріел Шакрович; м.Київ;реєстраційний номер облікової картки платника податків
***;
2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Кількість акцій товариства, що належать особі (пряме володіння) - 6 063 475 шт.
Кількість акцій товариства, що належать особі (опосередковане володіння) – 0 шт.Розмір частки в статутному капіталі – 95,78%
3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах).
1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA10009753;
2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», (код за ЄДРПОУ - 23697280) місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300996-UA10070298, кількість цінних паперів – 5943987 шт.;
3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» (код за ЄДРПОУ - 38511128) місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, літера «Б», кабінет №79, депозитарний код рахунку у цінних паперах 404921-UA10005233, кількість цінних паперів – 119488 шт.
Зарахування цінних паперів здійснювати на рахунок депонента в депозитарній установі ПАТ «ПУМБ».
4) відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829)місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон: + 38 (050) 473 33 45 електронна пошта: custody@pumb.ua
5) контактні дані: контактні особи (повне ім’я та посада); телефон/факс; електронна пошта; адреса для листування; особа, яка супроводжує персональну розсилку публічної безвідкличної вимоги: Ямкіна Ольга Василівна, Заступник начальника Відділу корпоративних прав і інтелектуальної власності
тел.:(044) 206-82-16;+38 (067) 550-02-18 (робочі дні з 9:00 до 18:00)адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2
електронна пошта: o.yamkina@ukravto.ua
6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства 22.05.2018 року.
2. Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства): Відсутні
3. Відомості про акціонерне товариство: (далі - «Емітент»)
1) повне найменування відповідно до установчих документів; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».
2) код за ЄДРПОУ 03121566,
3) місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2,
4) номінальна вартість однієї простої акції товариства: 15,00 (п’ятнадцять) грн.
5) загальна кількість простих акцій товариства: 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) шт.
6) код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000069165
4. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:
Ціна придбання 108,44 грн. (сто вісім гривень 44 копійки). Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 108,44 грн. (сто вісім гривень 44 копійки);
2) найвища ціна, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи - Заявник, та/або його афілійовані особи не набували опосередковано право власності на акції Товариства;
3) ринкова вартість акцій, визначена суб’єктом оціночної діяльності станом на останній робочий день, що передує дню набуття Заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства тобто станом на 18.05.2018 року. Відповідно до Звіту про незалежну оцінку вартості акцій Приватного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація», здійсненої суб’єктом оціночної діяльності ринкова вартість 1 простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» станом на 18.05.2018 року становить 90,00 грн. (дев’яносто гривень 00 копійок).
5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):
1) повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
2) місцезнаходження депозитарної установи: місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.
3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 14282829,
4) реквізити рахунку у цінних паперах: депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA10009753.
5) власник рахунку у цінних паперах: Фізична особа, громадянин України Васадзе Таріел Шакрович
6. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):
1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам;
Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:
• надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:
• надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги.
• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.
2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги;
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.
3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування - для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу - для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.
Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.
У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.
4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції;
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.
5) порядок та форма оплати акцій;
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги.
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.
Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: Ямкіна Ольга Василівна, тел.:(044) 206-82-16;+38 (067) 550-02-18 (робочі дні з 9:00 до 18:00)адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2,електронна пошта: o.yamkina@ukravto.ua

Дата відправлення засвідченої копії цієї Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів 11.07.2018 року.

*** Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Акціонер АТ «Українська автомобільна корпорація» (підпис) Васадзе Таріел Шакрович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Козіс Олександр Миколайович

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

23:16 - В’ячеслав Кириленко привітав Укрінформ зі сторіччям
22:56 - Відбулось четверте засідання Кластеру 3 (енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт та цивільний захист) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, а також зустріч Спі
22:56 - Держгідрографія у повному обсязі виконала річний план досліджень щодо гідрографічного забезпечення судноплавства
22:56 - Ryanair розширює свою присутність в Україні, - Володимир Омелян
22:56 - Міністерство інфраструктури України повідомляє про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби апарату Міністерства
22:56 - відбудеться он-лайн трансляція засідання тендерного комітету ДП МА "Бориспіль"
22:56 - Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч із Комерційним директором авіакомпанії Wizz Air Георге Михалопулос
22:56 - Міністр інфраструктури Володимир Омелян та Комерційний директор авіакомпанії Ryanair Девід О’Брайан зустрілися з представниками українських авіаційних вищих навчальних закладів
22:56 - відбудеться он-лайн трансляція засідання тендерного комітету ДП МА "Бориспіль"
21:12 - Глава Уряду на щорічних зборах ЄБА: Якщо успіх реформ примножувати успіхом кожного підприємця, отримаємо сильну країну
21:04 - Олександр Власов: ДФС взяла курс на максимальну автоматизацію процесів
20:36 - Впереди планеты всей: сможет ли Украина стать эльдорадо электрокаров
20:36 - Оборот розничной торговли Украины с начала года вырос на 5,4%
20:36 - Игорь Коломойский ратует за дефолт Украины
19:44 - Холдинг Юрия Косюка подписал договор о покупке словенской компании
19:44 - Игорь Коломойский нашел хорошую сторону в том, что его активы арестованы в Лондоне
19:44 - Владелец арестованного в Херсоне российского танкера просит отпустить судно под залог
19:44 - Рада одобрила переименование Кировоградской области
19:44 - Младший партнер Рината Ахметова жалуется, что его бьют со всех сторон и не может понять: это смешно или нет
19:08 - Степан Кубів відкрив XVII Міжнародний промисловий форум
19:08 - Саудівська Аравія зняла заборону на імпорт з України великої і дрібної рогатої худоби
19:08 - На Сумщині понад 18 тис. земельних ділянок зареєстровано в онлайн режимі
19:08 - Штучна дискредитація реформ у галузі будівництва не завадить процесу якісних змін, - Голова Держархбудінспекції
19:08 - Ігор Жданов обговорив спільні проекти з членами Світової Управи Спілки Української Молоді
19:08 - У Верховній Раді відкрилася виставка про причини і наслідки Голодомору
19:08 - Протягом року близько 1800 мешканців Харківщини підписали контракт зі Збройними Силами України
19:08 - МОЗ України оголошує тендер на послуги з реабілітації дітей з ДЦП
19:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 21.11.2018
18:52 - Повышение цен на газ даст бюджету дополнительно 9 млрд гривен
18:52 - Владимир Омелян обещает “открытое небо” с Евросоюзом сразу после президентских выборов


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018