Верховний суд про учасників ТОВ

29.01 03:09 | Fin.Org.UA

ТОВ звернулося до господарського суду з позовом до учасника ТОВ про виключення його зі складу учасників товариства. Позивач послався на ухилення відповідача від підписання нової редакції статуту ТОВ, яке полягає у відмові від виконання рішення загальних зборів учасників від 28 березня 2019 року, що є порушенням статуту товариства. Окрім того, відповідач, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ, всупереч інтересам товариства та статуту переоформив право користування земельними ділянками на ФГ, у якому він є єдиним засновником.

Рішенням господарського суду у справі № 905/859/19, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій, колегія суддів КГС ВС погодилася з висновком про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог про виключення учасника зі складу учасників ТОВ на підставі рішення суду, оскільки це питання згідно з нормами Закону України «Про господарські товариства» належало до виключної компетенції зборів учасників товариства, а норми Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачають лише дві підстави для виключення учасника з ТОВ/ТДВ, при цьому також за рішенням органів управління товариства, а не суду.

Доводи позивача про те, що суд, з урахуванням ст. 55 Конституції України та ч. 2 ст. 100 ЦК України, може розглядати спір про виключення учасника зі складу учасників товариства, є необґрунтованими, оскільки суд, відповідно до норм Закону України «Про господарські товариства», лише перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника у разі подання останнім позову про визнання такого рішення недійсним, але не може перебирати на себе повноваження органів управління товариства та приймати таке рішення самостійно. Окрім того, з огляду на положення ч. 2 ст. 100 ЦК України учасник товариства може бути виключений з товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, якими відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є невнесення ним вкладу (ч. 2 ст. 15), а також смерть учасника, якщо його спадкоємці не звернулися до ТОВ/ТДВ із заявою про вступ (ч. 2 ст. 23).

Також КГС ВС звернув увагу на те, що в ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ/ТДВ. У цьому переліку немає судового рішення, що набрало законної сили, про виключення учасника з товариства.

 

Державний герб України

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

16 січня 2020 року

м. Київ

 

Справа №  905/859/19

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Студенець В.І. - головуючий, судді: Баранець О.М., Стратієнко Л.В.

 

за участю секретаря судового засідання: Натаріної О.О.

 

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Южноє"

 

на рішення Господарського суду Донецької області

(суддя - Бокова Ю.В.)

від 03.09.2019

та постанову Східного апеляційного господарського суду

(головуючий - Здоровко Л.М.; судді: Бородіна Л.І., Плахов О.В.)

від 29.10.2019

 

у справі № 905/859/19

 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Южноє"

до ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 ,

про виключення ОСОБА_1 зі складу учасників товариства,

за участю представників учасників справи:

 

позивача - Яненко О.Ю.;

відповідача - Герасименко С.В.;

третьої особи на стороні позивача - не з`явився;

 

ВСТАНОВИВ:

 

ІСТОРІЯ СПРАВИ

 

1. Короткий зміст позовних вимог

 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Южноє" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до ОСОБА_1 про виключення ОСОБА_1 зі складу учасників.

 

1.2. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на ухилення відповідача від підписання нової редакції Статуту ТОВ "Южноє", яке полягає у відмові від виконання рішення загальних зборів учасників від 28.03.2019, що є порушенням п. 6.2. Статуту товариства. Окрім того, в період перебування ОСОБА_1 на посаді генерального директора ТОВ "Южноє" (з 01.08.2015 по 23.05.2018) останнім було всупереч інтересам товариства та п. 2.1. Статуту переоформлено право користування земельними ділянками на ФГ "Подсолнух", в якому він є єдиним засновником.

 

2. Зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

 

2.1. Рішенням Господарського суду Донецької області від 03.09.2019 у позові відмовлено.

 

2.2. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 29.10.2019 рішення Господарського суду Донецької області від 03.09.2019 залишено без змін.

 

2.3. Господарські суди встановили такі фактичні обставини справи.

 

19.07.2000 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Южноє", про що свідчить запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №  12661200000000941.

 

Відповідно до п. 4.4. Статуту ТОВ "Южноє" учасниками товариства є: ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

 

Згідно з п. 4.5. Статуту розмір часток учасників у статутному капіталі товариства складає:

 

- ОСОБА_2 - 8260 (вісім тисяч двісті шістдесят) гривень 00 копійок, що становить 70 % Статутного капіталу товариства.

 

- ОСОБА_1 - 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) гривень 00 копійок, що становить 30% Статутного капіталу товариства.

 

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі (п.4.6. статуту).

 

Відповідно до п. 6.2. учасники зобов`язані:

 

- виконувати свої зобов`язання перед товариством, у тому числі ті, які пов`язані із майновою участю, а також здійснювати вклади у розмірі, в порядку та засобами відповідно до цього Статуту;

 

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

 

- сприяти Товариству при здійсненні його діяльності;

 

- виконувати положення установчих документів товариства;

 

- виконувати рішення загальних зборів учасників;

 

- у випадку бажання вийти із Товариства, учасник повинен подати до загальних зборів учасників письмову заяву про це у встановлений цим Статутом строк, справжність підпису на якій учасника-фізичної особи необхідно засвідчити нотаріально.

 

Згідно з п. 11.1. Статуту вищим органом товариства є загальні збори учасників.

 

Збори складаються із учасників товариства або з призначених ними представників. Представники можуть бути постійними або на визначений строк. Представником учасника може бути особа, повноваження якого підтверджені належним чином оформленим дорученням. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в зборах, повідомивши інших учасників. Учасник вправі передати свої повноваження в зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника.

 

Відповідно до п. 11.1.3. Статуту до компетенції зборів відноситься:  

 

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їхнє виконання;

 

2) затвердження Статуту Товариства, змін і доповнень до нього, викладення Статуту у новій редакції;

 

9) виключення учасника з Товариства.

 

Питання, визначені у цих підпунктах відносяться до виключної компетенції зборів та не можуть бути передані генеральному директору чи іншим органам.

 

З питань, зазначених у підпунктах 1), 2), 9), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

 

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

 

У зборах може брати участь Генеральний директор, який не є учасником Товариства, із правим дорадчого голосу.

 

Учасника, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов`язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, які володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому такий учасник (його представник), за якого голосують про виключення, у голосуванні участь не бере.

 

Збори можуть бути чергові і позачергові.

 

Чергові збори скликаються не рідше двох разів на рік.

 

Позачергові збори скликаються у разі необхідності, у разі загрози неплатоспроможності товариства, для вирішення термінових питань, що виникають у діяльності Товариства, в інших випадках, якщо це потрібно задля товариства, також на вимогу генерального директора, та учасників, яким у сукупності належить більш як 20% голосів.

 

Рішення зборів оформлюється протоколом, який підписується всіма учасниками чи обраними головою та секретарем зборів.

 

Про проведення зборів учасники сповіщаються не менш чим за 30 днів до дня проведення зборів. До учасників доводиться місце, час проведення, а також порядок денний зборів будь-яким зручним для учасника способом.

 

28.03.2019 було проведено позачергові загальні збори учасників, оформлені протоколом б/н від 28.03.2019, на яких, зокрема, було вирішено привести статут товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме до норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06 лютого 2018 року №2275 - VІІІ та затвердити його в новій редакції. Відповідальним за проведення реєстраційних дій вирішено призначити ОСОБА_3 за дорученням.

 

Разом з тим станом на 02 травня 2019 всупереч прийнятого рішення загальних зборів учасників ОСОБА_1 нову редакцію Статуту ТОВ "Южноє" не підписав, що унеможливлює його подання державним реєстраторам для реєстрації. На думку позивача, ОСОБА_1 не підписуючи нову редакцію статуту товариства, відмовляється від виконання рішення загальних зборів учасників від 28.03.2019, тим самим порушуючи свої зобов`язання передбачені пунктом 6.2. статуту ТОВ "Южноє". Крім того, ОСОБА_1 , який є учасником Товариства, перебуваючи на посаді генерального директора, всупереч інтересам ТОВ "Южноє", в порушення пункту 2.1. Статуту переоформив право користування земельними ділянками на ФГ "Подсолнух", в якому він є єдиним засновником.

 

2.4. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що нормами чинного законодавства у сфері діяльності господарських товариств, встановлено, що виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю належить до компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Про виключення з товариства з обмеженою відповідальністю будь-кого з його учасників має бути прийнято відповідне рішення на загальних зборах учасників товариства в порядку, передбаченому вказаним Законом. Прийняття рішення про виключення учасника з господарського товариства законом віднесено до компетенції учасників цих товариств, а не господарського суду. Суд лише перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника у разі подання останнім позову про визнання такого рішення недійсним.

 

2.5. Суд апеляційної інстанції, окрім того, зазначив, що позивач навіть не намагаючись реалізувати своє право щодо виключення відповідача з товариства, звернувся до місцевого господарського суду з відповідною вимогою до відповідача, який це право позивача не порушував, що не відповідає меті господарського судочинства - захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів.

 

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнений виклад позиції інших учасників справи

 

3.1. Не погоджуючись з постановою Східного апеляційного господарського суду від 29.10.2019 та рішенням Господарського суду Донецької області від 03.09.2019, ТОВ  "Южноє" подало касаційну скаргу, в якій просить оскаржувані судові рішення скасувати, ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

 

3.2. Узагальнені доводи касаційної скарги:

 

-судами попередніх інстанцій не враховано норми пункту 4 частини 1 статті 1, частини 2 статті 6, частини 2 статті 25, статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", виходячи з системного аналізу яких, можна дійти висновку, що навіть у разі проведення ТОВ  "Южноє" загальних зборів учасників, відповідач все одно б залишився у складі учасників товариства, оскільки державні реєстратори відмовили б у проведенні держаної реєстрації змін до відомостей про ТОВ "Южноє", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв`язку з тим, що Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено можливість виключення учасника зі складу учасників за рішенням загальних зборів учасників лише у двох випадках, передбачених у статті 15 та статті 23 вказаного закону.

 

3.3. У письмових поясненнях ОСОБА_1 просив відмовити в задоволенні касаційної скарги ТОВ "Южноє" та залишити оскаржувані судові рішення без змін.

 

4. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій з посиланням на норми права, якими керувався суд

 

4.1. Відповідно до частини 1 статті 300 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

 

4.2. Предметом спору у даній справі є матеріально-правова вимога ТОВ "Южноє" до ОСОБА_1 про виключення ОСОБА_1 зі складу учасників.

 

З посиланням на положення статті 55 Конституції України та частини 2 статті 100 Цивільного кодексу України, позивач обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зазначив, що на його думку, суд може розглядати спір про виключення учасника зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю і, виходячи з конкретних обставин справи, прийняти судове рішення з цього питання.

 

Доводи касаційної скарги також стосуються вирішення правового питання щодо можливості в судовому порядку виключити учасника з товариства з обмеженою відповідальністю з урахуванням норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

 

4.3. Відповідно до частини 1 статті 167 Господарського кодексу України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

 

Згідно з частиною 1 статті 89 Господарського кодексу України, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

 

Частиною 2 статті 97 Цивільного кодексу України, органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

 

Відповідно до частини 1 статті 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

 

Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства (частина 2 статті 100 Цивільного кодексу України).

 

Згідно зі статтею 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який набрав чинності 17.06.2018, загальні збори учасників є вищим органом товариства

 

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідно до пункту 11.1.3. Статуту Товариства, який є чинним, до компетенції зборів відноситься, зокрема, виключення учасника з Товариства.

 

З цього питання, як передбачено Статутом Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

 

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що виключення учасника з товариства належить до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю. Виключна компетенція полягає в тому, що лише єдиний орган (збори учасників товариства) може вирішувати питання про виключення учасника з товариства по суті. Це питання не може бути передане на вирішення виконавчому органу або суду. Рішення про виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю приймається товариством в особі вищого органу - загальних зборів учасників, а не учасниками як такими чи судом.

 

4.4. Нормами Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що учасник товариства може бути виключений:

 

- якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку (частина 2 статті 15 цього Закону);

 

- у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону (частина 2 статті 23 цього Закону).

 

Так, у статті 15 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" врегульовано правові наслідки прострочення внесення вкладу учасником товариства. А саме, передбачено, якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне із перелічених рішень, зокрема і виключення учасника з товариства.

 

А статтею 23 цього Закону передбачено порядок переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства. У тому числі, передбачено можливість виключення учасника товариства, у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону.

 

4.5. Отже, виключення учасника з товариства згідно з нормами Закону України "Про господарські товариства" фактично виступало санкцією за невиконання корпоративних обов`язків перед товариством. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачає лише дві підстави для виключення учасника з ТОВ/ТДВ: невнесення ним вкладу (ч.2 ст. 15), а також смерть учасника, якщо його спадкоємці не звернулися до ТОВ/ТДВ із заявою про вступ (ч.2 ст.  23).

4.6. З урахуванням викладеного, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог про виключення учасника зі складу учасників товариства на підставі рішення суду, оскільки дане питання згідно з нормами Закону України "Про господарські товариства" відносилось до виключної компетенції зборів учасників товариства, а норми Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачають лише дві підстави для виключення учасника з ТОВ/ТДВ, при цьому також за рішенням органів управління товариства, а не суду.

 

Доводи позивача про те, що суд, з врахуванням статті 55 Конституції України та частини 2 статті 100 Цивільного кодексу України може розглядати спір про виключення учасника зі складу учасників товариства, є необґрунтованими, оскільки суд, відповідно до норм Закону України "Про господарські товариства", лише перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника у разі подання останнім позову про визнання такого рішення недійсним, але не може перебирати на себе повноваження органів управління товариства та приймати таке рішення самостійно. Окрім того, виходячи зі змісту частини 2 статті 100 Цивільного кодексу України учасник товариства може бути виключений з товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, якими відповідно до положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" є: невнесення ним вкладу (ч.2 ст. 15), а також смерть учасника, якщо його спадкоємці не звернулися до ТОВ/ТДВ із заявою про вступ (ч.2 ст.  23).

 

4.7. Доводи касаційної скарги, що судами попередніх інстанцій не враховано норми пункту 4 частини 1 статті 1, частини 2 статті 6, частини 2 статті 25, статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", з огляду на які, навіть у разі проведення ТОВ "Южноє" загальних зборів учасників, відповідач все одно б залишився у складі учасників товариства, оскільки державні реєстратори відмовили б у проведенні держаної реєстрації змін до відомостей про ТОВ "Южноє", колегією суддів відхиляються, з огляду на таке.

 

Частиною 5 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" передбачено, що для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи:

 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

 

2) документ про сплату адміністративного збору;

 

3) один із таких відповідних документів:

 

а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

 

б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства;

 

в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

 

г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

 

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

 

д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві;

 

е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

 

Так, у наведеному переліку відсутнє судове рішення, що набрало законної сили, про виключення учасника з товариства.

 

5. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

 

5.1. Згідно зі статтею 309 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

 

5.2. З огляду на встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи, виходячи із меж перегляду справи в касаційній інстанції, а також враховуючи доводи та вимоги касаційної скарги, колегія суддів вважає, що відсутні правові підстави для зміни чи скасування оскаржуваних судових рішень.

 

6. Судові витрати

 

6.1. З огляду на те, що Верховний Суд залишає касаційну скаргу без задоволення, судові витрати, пов`язані з розглядом справи у суді касаційної інстанції, покладаються на скаржника.

 

Керуючись статтями 236238240300301308309314315317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

 

П О С Т А Н О В И В:

 

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Южноє" залишити без задоволення, а постанову Східного апеляційного господарського суду від 29.10.2019 та рішення Господарського суду Донецької області від 03.09.2019 у справі № 905/859/19 - без змін.

 

2. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та не підлягає оскарженню.

 

 

 

Головуючий                                                                                                     В. Студенець

 

 

Судді                                                                                                                  О. Баранець

 

 

                                                                                                                           Л. Стратієнко

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

22:24 - Оператор ГТС презентував новий продукт – short-haul
22:24 - На Донеччині нагадали про права підприємців під час проведення перевірок
22:24 - На Закарпатті обговорили актуальні питання ведення бізнесу
22:24 - Підприємці Івано-Франківська стурбовані діями влади щодо демонтажу вивісок
21:24 - Григоренко Г. В. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
21:24 - Россошанська О. В. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
21:24 - Сарамага Р. К. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
21:24 - Мороз Ю. А. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
20:00 - Укрзалізницією підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах з метою профілактики завезення та поширення 2019-nCoV, - Владислав Криклій
20:00 - Виставку Ukraine WOW продовжено, - Владислав Криклій
20:00 - Дорожньо-будівельні матеріали для відновлення автошляхів мають бути доставлені вчасно, – Владислав Криклій
19:18 - Віктор Ляшко: Система охорони здоров’я України готова запобігти поширенню нового коронавірусу
19:18 - Мінекоенерго: Всеукраїнська акція «Відновлюємо ліси разом»
19:18 - Богдан О. В. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
19:18 - Антонєнко Л. В. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
19:18 - Шевчук-Клюжева О. В. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
19:18 - Левчук С. А. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
19:18 - Кабмин согласовал трех новых представителей в набсовете “Укрэнерго”
19:18 - Ведомство Алексея Оржеля предлагает более жёсткую реструктуризацию “зеленого тарифа”
19:18 - Інтерактивна мапа Укравтодору
18:24 - “Укрзалізниця” подготовила корпоративную программу противодействия эпидемии коронавируса
18:24 - НБУ анонсирует возможность услуги денежных переводов для микрокредитных организаций
18:24 - Азербайджанская SOCAR подтверждает поставку своей нефти В Беларусь по трубопроводу через территорию Украины
18:24 - Александр Вилкул и экс-министр промполитики Дмитрий Колесников теперь чисты перед законом
18:24 - Страны Балтии просят ЕС выделить 664 млн. евро на проект Rail Baltica
18:24 - Для участников госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” вот-вот откроют возможность кредитных гарантий
18:24 - У Тимофея Милованова назвали прогноз площади государственных сельхозугодий по итогам инвентаризации
17:51 - Мінфін опублікував звіт про виконання Державного бюджету за 2019 рік
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 27.02.2020
17:30 - От Укравтодора хотят решительной борьбы с тендерными троллями


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.155
Канадський долар18.3881
Юань Женьмiньбi3.5056
Куна3.6095
Чеська крона1.0639
Данська крона3.6037
Гонконгівський долар3.1511
Форинт0.079524
Індійська рупія0.34298
Рупія0.0017512
Новий ізраїльський шекель7.1429
Єна0.22353
Теньге0.064675
Вона0.020177
Мексиканське песо1.2665
Молдовський лей1.3754
Новозеландський долар15.5496
Норвезька крона2.6147
Російський рубль0.37311
Саудівський рiял6.5465
Сінгапурський долар17.6065
Ренд1.5975
Шведська крона2.546
Швейцарський франк25.3311
Єгипетський фунт1.5739
Фунт стерлінгів31.6898
Долар США24.561
Бiлоруський рубль10.9976
Азербайджанський манат14.4655
Румунський лей5.5978
Турецька ліра3.9838
СПЗ (спеціальні права запозичення)33.6715
Болгарський лев13.7681
Євро26.9299
Злотий6.2426
Алжирський динар0.20865
Така0.29481
Вірменський драм0.052297
Іранський ріал0.00059594
Іракський динар0.021033
Сом0.35833
Ліванський фунт0.016603
Лівійський динар17.8297
Малайзійський ринггіт6.1079
Марокканський дирхам2.6026
Філіппінське песо0.49181
Донг0.0010798
Бат0.80289
Дирхам ОАЕ6.8144
Туніський динар8.8804
Узбецький сум0.0026172
Новий тайванський долар0.82769
Туркменський новий манат7.1513
Ганське седі4.5488
Сербський динар0.23519
Сомоні2.5824
Ларі8.6712
Бразильський реал5.8635
Золото40566.67
Срiбло443.85
Платина22408.97
Паладiй67404.47

Курси валют, встановлені НБУ на: 28.02.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN8.858.858.858.858850.00
DOEN26.926.926.926.9269.00
UNAF16016015815849000.00

Дані за 27.02.2020