Повідомлення про проведення загальних зборів Миколаївцемент

21.03 14:00 | Fin.Org.UA

Дата розміщення:  21.03.2018 09:19:49
Дата проведення загальних зборів:   25.04.2018
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївцемент"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе,1
Регіон емітента:  4623010100
Номер телефону керівника емітента:  0324141105
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів ПАТ «Миколаївцемент»!

Публічне акціонерне товариство "Миколаївцемент” (ідентифікаційний код 00293025, місцезнаходження: 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кришталя Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича  та Гіке Юлії Георгіївни.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: 

виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;

обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не виплачувати.

8. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

9. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування -  з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock company «Mykolaivcement»», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC«Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління», у зв’язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України,  шляхом викладення їх в новій редакції.

      12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та  припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зєвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, та які відповідають наступним критеріям:

-      отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 25 квітня 2018 року з 9.00 до 9.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, третій поверх, кабінет 301(а), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Товариства Чебачова Юлія Олександрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена Правління Товариства Чебачової Юлії Олександрівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 156625564 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить  156319489 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://crhukraine.com.

Довідки за телефоном: 03241 41-838.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

тис. грн.

Найменування показника

Період

*звітний   2017 рік

попередній 2016 рік

Усього активів

1 064 615

996 241

Основні засоби (за залишковою вартістю)

232 940

232 679

Запаси

159 645

104 805

Сумарна дебіторська заборгованість

111 267

94 535

Гроші та їх еквіваленти

259 484

331 647

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-284 941

-403 785

Власний капітал

-250 436

-371 480

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

39 156

39156

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

752 727

732 758

Поточні зобов’язання і забезпечення

562 324

634 963

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

120 299

-69 333

Середньорічна кількість акцій (шт.)

156 625 564

156625564

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.77

- 0.44

 

*Дані показники можуть бути скориговані в результаті проведення аудиторської перевірки. Відкориговані показники будуть доступні за місцем знаходження Товариства (вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600) та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства  25 квітня 2018 р. 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №55 від 21.03.2018 року.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Звіринський Андрій Богданович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   21.03.2018
      (дата)

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

10:16 - Дональд Трамп не хочет потерять 110 млрд долларов от Саудовской Аравии из-за убийства журналиста
10:16 - Не кровавый, но пастор: как Турчинов строит себе новую партию
10:16 - НКРЭКУ нашла новый повод повысить цены на электроэнергию
09:54 - ТОП-3 проблеми бізнесу в ході перевірок інспекційних органів
09:24 - Виталий Хомутынник получил 466 тыс гривен процентов по вкладу
09:24 - Антимонопольный комитет оштрафовал Симферопольский винзавод в изгнании за поддельный виски
09:24 - За рестартом телеканала ТВi может стоять “угольный смотрящий” Игоря Кононенко
09:24 - В Киеве запущены в работу все котельные
08:56 - Потенциал снижения EUR/USD еще не исчерпан...
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD. Возможен разворот на восходящее движение.
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Возможно начало роста пары.
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. Ожидается возобновление импульсного снижения пары.
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: смена среднесрочной тенденции и направления торговли
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: смена среднесрочной тенденции и направления торговли
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные продажи пока в приоритете
08:32 - Western Union заняла 60% украинского рынка международных переводов
08:32 - Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от “Свободы” идет Кошулинский
08:32 - Кабмин внес изменения в условия кредитов для повышения обороноспособности
08:32 - Антикоррупционная прокуратура не может найти виновных во введении “Роттердама+”
08:32 - Борис Колесников покупает агрофирму нардепа Блока Петра Порошенко на Донбассе
08:32 - Михеил Саакашвили ответил на обвинения в убийстве миллиардера-соратника Бориса Березовского
08:32 - Игорь Коломойский из Израиля уверяет, что не убегал из Женевы
07:40 - Бойня в Керчи. Почему юных поклонников Путина тянет убивать невинных
07:40 - “Киевхлеб” увеличивает уставный капитал на 10%
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Снижение в направлении зоны 1.1426.
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Подготовка к снижению.
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY, Контрольная зона сопротивления - 113.00.
01:36 - Киевстар объявляет третий набор в Big Data School
00:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Флет в диапазоне 1.1563-1.1597.
00:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD, Флетовый прогноз.


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар19.881519
Канадський долар21.520478
Юань Женьмiньбi4.029214
Куна4.340077
Чеська крона1.245528
Данська крона4.314538
Гонконгівський долар3.561703
Форинт0.0997928
Індійська рупія0.3791685
Рупія0.00184042
Іранський ріал0.0006647
Новий ізраїльський шекель7.650009
Єна0.2486918
Теньге0.076851
Вона0.02477
Мексіканський песо1.481503
Молдовський лей1.644618
Новозеландський долар18.327267
Норвезька крона3.413634
Російський рубль0.42685
Саудівський рiял7.444505
Сінгапурський долар20.286241
Ренд1.957073
Шведська крона3.120582
Швейцарський франк28.104583
Єгипетський фунт1.564278
Фунт стерлінгів36.600351
Долар США27.916894
Бiлоруський рубль13.25211
Азербайджанський манат16.421702
Румунський лей6.898748
Турецька ліра4.890483
СПЗ(спеціальні права запозичення)38.93928
Болгарський лев16.457807
Євро32.188179
Злотий7.496083
Алжирський динар0.24016
Така0.338198
Вiрменський драм0.05856504
Іракський динар0.023828
Сом0.408069
Ліванський фунт0.0187753
Лівійський динар20.595899
Малайзійський ринггіт6.833425
Марокканський дирхам3.009104
Пакистанська рупія0.229949
Донг0.00121096
Бат0.873886
Дирхам ОАЕ7.697735
Туніський динар10.116999
Узбецький сум0.003499
Новий тайванський долар0.92576
Туркменський новий манат8.077123
Ганських седі5.927853
Сербський динар0.278576
Сомонi3.000799
Ларi10.810268
Золото34247.05
Срiбло411.914
Платина23506.025
Паладiй30261.913

Курси валют, встановлені НБУ на: 18.10.2018

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018